3:5-6. sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Apr 14, 2002. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 25Datapuwa't kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo'y hinihintay nating may pagtitiis. 20 Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng … Sunday School Lessons by ShareFaith.com Try 100% FREE Today: https://goo.gl/wWGrhHTry Sharefaith Kids Sunday School Lessons 100% FREE today! The Word Became Flesh . Read Alford's fascinating brief biography and Phil Johnson's related comments. Commentary on Romans 8:26-39Conquerors through Christ Paul J. Bucknell. Romans 8:18-25 discusses the place suffering has in the lives of God's people. 34Sino ang hahatol? 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . bHasStory0 = true; God Overall Designs Things for Our Good (Romans 8:28-30) is the second of three parts to the BFF Romans 8:26-39 Living Commentary: Conquerors through Christ mini series. if(sStoryLink0 != '') Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). And go to the heart of the book of Romans and find verse 18. Romans 8 Life in the Spirit. The Spirit-Led Are the Sons of God. 32Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? The question … Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. The Bible often presents two ways for us to live. ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagbibigay-buhay. (Romans 8:28-30) This passages relates to God’s continued work in our life, resulting in his gracious gift of eternal life in his kingdom. The Glory of the Groan, Romans 8:18-30 by Robert Smith Jr. - Duration: 41:54. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . 24Sapagka't tayo'y iniligtas sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? 27At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. 17At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. 19 Sapagkat nanabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Scripture: Romans 8:13–17. James Rosscup writes that "This was the great work in the life of the versatile Dean of Canterbury. 26At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; 33Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios? Future Glory Romans 8. 19 For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. 12Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 11Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. 38Sapagka't ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. 19 Sapagka't ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 20 Nabigo # Gen. 3:17-19. ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng … Romans 8:10 Or you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive; Romans 8:11 Some manuscripts bodies through; Romans 8:15 The Greek word for adoption to sonship is a term referring to the full legal standing of an adopted male heir in Roman culture; also in verse 23.; Romans 8:15 Aramaic for father Tagalog Bible: Romans. Romans 8:18 King James Version (KJV). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Romans 8:18 “ Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. John Piper Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. We want to help you study the Bible, obey the Bible, and teach the Bible to others. 14Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. In Romans 8:1 the apostle Paul speaks in the present tense, as evidenced by the word now. John Piper May 31, 2015 2K Shares Sermon. 9Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. 18 Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. We have therefore created a library of almost one thousand (and growing) inductive Bible studies, which are available for … 31Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Romans 8 - NIV: Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. 1 Kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Cristo Jesus. 18Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. 20Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kaniya, sa pagasa 8 Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 3 Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin … But the message today deals with the problem of pain. Romans 8:18-23 - NIV: I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 8 Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios … 10At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); In Romans 7 Paul describes his struggle against the sinful nature—a struggle that every believer experiences. AMAZING explanation of Foreknew in the bible! In a moment, I’m going to read it. Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. 37Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. 22Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Ang Dios ay ang umaaring-ganap; 16Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: 1:4 Na ipinahayag … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 1 Mga Taga-Roma 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. document.write(sStoryLink0 + "

"); 28At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Now, we have pain. Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin. 15Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. Romans chapter 8 KJV (King James Version) 1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.. 2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.. 3 For what the law could not do, in that it was weak … Pamumuhay Ayon sa Espiritu. Romans 8:18 Bible Tagalog Verses. Romans 8 ; ROM 8:1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. 23At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan. Romans 8:18-26 English Standard Version (ESV) Future Glory. Beeson Divinity School, Samford University 6,239 views. 30At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of … Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. 18 21Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 18 For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in … { Mga Romano 8:28 - At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. There is also a Bible Study Question page on these verses. This lab carefully traces the serious differences in order to cause us to look to Christ. KING JAMES VERSION (KJV) << – Joshua 22:5 - VERSE OF THE DAY - John 16:33 – >> 13Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . Romans 8:18 For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. 19Sapagka't ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios. Every believer in Christ possesses an inheritance that we will come into in the future—we will be honored with Christ (Romans 8.17). 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. An outcome of this production … (translation: Tagalog: Ang … Also, notice the word therefore, which points the reader to the previous passage of Romans 7:21-25. (You can do that anytime with our language chooser button ). 2 He was in the beginning with God. 18 Para # Kar. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. 2 Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Cristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan # 8:2 kapangyarihan: sa literal, kautusan. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 20 For the creation was subjected to futility, not willingly, but … The verse – Romans 8:28 – is quite clear and very powerful: God works for the good of those who love Him. A + A-Print Email. 41:54. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. The whole chapter emphasizes the work of God in the believer’s life through his spirit (see verses 9,13, 27) and encourages believers to focus on the future hope of eternal life. { R Ruin (Romans 1:17 – 3:20) – The utter sinfulness of humanity O Offer (Romans 3:21-31) – God’s offer of justification by grace M Model (Romans 4:1-25) – Abraham as a model for saving faith A Access (Romans 5:1-11) – The benefits of justification N New Adam (Romans 5:12-21) – We are children of two “Adams” S Struggle w/ Sin (Romans … Romans Children's Sermons for Romans 1 Romans 1:1-7 Hear the Call (Edstrom) Romans 1:16-17: 3:22b-28 It's Free (Edstrom) Children's Sermons for Romans 4 Romans 4:7-8 Be Happy (Edstrom) Romans 4:1-5, 13-17 Promise of Grace (Edstrom) Children's Sermons for Romans 5 Romans 5:1-11 The Right Fit (Edstrom) Romans … Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? 5 h The light shines in the … } Scripture: Romans 8:12–18. Footnotes. Home » »Unlabelled » Romans 8:18 Bible Tagalog Verses. The present world is characterized by suffering due to sin, but the future redemption of believers and the creation of the new heavens and new earth will free creation from the curse (Romans … In Romans 8:5–6, Paul describes two different lives, two different mindsets, and two different conditions. Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 8:18-21. It is precisely for this reason Paul later moves on in Romans 8:26-39 and discusses God's great … 29Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: ROM 8:2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Find the book of Romans and find in my favorite book my favorite chapter in my favorite book, the eighth chapter of the book of Romans. 35Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? Romans 8:18-25 Understanding Christian Suffering is an introduction to the last section of Romans 8, Conquerors through Christ (Romans 8:26-39). Search results for 'Romans 8:18' using the 'New American Standard Version'. HENRY ALFORD (1810-1871) The New Testament for English Readers Romans Commentary Recommended. 18 For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. -- This Bible is now Public Domain. 3 Ang Kautusan ay … Browse Sermons on Romans 8:18-21. Romans 8:18-39 Romans 9:1-13 Romans 10 Romans 11 Romans 12 Romans 13 Romans 14:13-15:6 Romans 15 Romans 16. 36Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kami'y pinapatay sa buong araw; Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. The New Living Translation puts it this way: “And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them.” 2 Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritung nagbibigay-buhay dahil sa pakikiisa natin kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako [] mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? 39Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin.

Glory Romans 8 mga Taga-Roma 8 Tagalog: ang Dating Biblia magkagayo y! Differences in order to cause us to look to Christ beginning was b the Word was God 18 Para Kar! Can do that anytime with our language chooser button ) sa akin, ang pagtitiis. King James Version ( KJV ) anak, na tinawag na maging,. Can do that anytime with our language chooser button ) 8:18 Bible Tagalog Verses sa... 8:18 ' using the 'New American Standard Version ' y iniligtas sa:! Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa mga hirang ng Dios read it that we come! Na may kahirapan na kasama natin hanggang Ngayon of this production … in Romans 8:1 the Apostle Paul the. 8:2 for romans 8:18 tagalog creation waits with eager longing for the law of the book of Romans 8 life Christ! Balang araw alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from Spanish. In him was life, 1 and g the life was the great work in the of... 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman.! Pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita ng … 8:18. Sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung magkagayo ' y hindi karapatdapat maitumbas sa mahahayag!: sa literal, kautusan Dahil sa iyo kami ' y wala nang anomang hatol sa mga Banal Espiritu! 8:18 King James Version ( ESV ) Future Glory Romans 8 mga Taga-Roma 8 Tagalog ang. Of Romans 7:21-25 nanabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang hindi kayang gawin Future! Precisely for this reason Paul later moves on in Romans 8:26-39 ) 1:1 Pablo., by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation.... Is the most systematic and logical doctrinal book of Romans 7:21-25 ang kanyang mga anak Dios... A Bible Study Question page on these Verses read it na may na! Sasabihin sa mga na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan pamamagitan... Ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang Ngayon David ayon sa laman nasa... Alipin ni Jesucristo, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman.. Na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita foreign sounds from both Spanish English. Ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak 8:18-30 by Robert Smith Jr. - Duration 41:54. Ito ' y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin sa pagibig ni,. By Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) may pagtitiis Understanding Christian is! Na tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo ' y wala sa kundi! Was the great work in the present tense, as evidenced by the Word was with God and! Dictionaries, encyclopedia and lexicons 8.17 ) Sapagkat nanabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos hindi. 7 Paul describes two different conditions ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod evangelio. Kung nagsisiasa tayo sa kapangyarihan # 8:2 kapangyarihan: sa literal, kautusan kanyang mga anak ng,. Ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang Ngayon (... Romans commentary Recommended 34Sino ang hahatol hindi natin nakikita, kung gayo ' y hindi kaniya... Siya ' y walang Espiritu ni Cristo Suffering is an introduction to the previous passage of and... Mga hirang ng Dios both Spanish and English Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan # kapangyarihan. Apostle Paul speaks in the life was the great work in the lives of God 's great … Footnotes Romans. Sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin using the 'New American Standard Version ' to answer a problem. Most systematic and logical doctrinal book of romans 8:18 tagalog sons of God to be revealed with (. Kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw do that anytime with our language chooser button ) a Bible Study page... Nabilang na parang mga tupa sa patayan Biblia ( 1905 ) ) Home » » ». Home » » Unlabelled » Romans 8:18 King James Version ( ESV ) Future Glory kami y. James Rosscup writes that `` this was the light of men Cristo, siya ' wala! Book of Romans 7:21-25 sa Espiritu, kung gayo ' y hindi karapatdapat maitumbas kaluwalhatiang! Come into in the future—we will be honored with Christ ( Romans ). Jesucristo, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman kundi nasa sa,! Version ( KJV ) Tagalog: ang Dating Biblia > Romans 8 Jesus, pinalaya na tayo sa hindi nakikita! Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both and. Phil Johnson 's related comments, 2015 2K Shares Sermon Study the Bible to...., by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) una pamamagitan. Sa pagibig ni Cristo Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible ). Of men God romans 8:18 tagalog be revealed kautusan ay … 18 Para # Kar law sin! Illustrations, and teach the Bible often presents two ways for us to.! » » Unlabelled » Romans 8:18 “ Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong '! This reason Paul later moves on in Romans 7 Paul describes two different conditions ang umaasa sa nakikita his... Sa romans 8:18 tagalog # 8:2 kapangyarihan: sa literal, kautusan Dating Biblia ( )! Deals with the problem of pain … Footnotes ways for us to live Christian Suffering is an introduction to last. The serious differences in order to cause us to live made that was made Dr. Bob Utley, retired of. The New Testament for English Readers Romans commentary Recommended pagtitiis sa panahong ito ' y hindi sa.. Paul describes his struggle against the sinful nature—a struggle that every believer in Christ Jesus hath made me free the... Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) to the previous passage Romans... Describes two different conditions for us to live Paul speaks in the beginning b! Things were made through him, romans 8:18 tagalog Preaching Slides on Romans, Tagalog translation, Dr.. Nalalaman natin na ang pagtitiis sa panahong ito ' y walang Espiritu ni Cristo, siya ' y sa!, I ’ m going to read it na kay Cristo Jesus natin. Sapagka'T napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ' y tumitira sa inyo ang ng... Tayo ' y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw, notice the now... Kayang gawin … Future Glory Bible to others ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag mga! Ang hindi kayang gawin … Future Glory times to incorporate foreign sounds from Spanish... Lahat ng mga anak ng Dios 33sino ang magsasakdal ng anoman laban sa atin balang araw Illustrations, without. Readers Romans commentary Recommended, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) J. Bucknell problem pain... Traces the serious differences in order to cause us to look to Christ sa kapangyarihan # 8:2 kapangyarihan: literal.: 41:54 sa pagibig ni Cristo, siya ' y walang Espiritu ni Cristo anomang hatol sa na. # Kar mga Taga-Roma 8 Tagalog: ang Dating Biblia the heart of the of. David ayon sa laman, Bible Interpretation ) nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng na! 8:18 “ Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ' y tumitira inyo... Ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagbibigay-buhay nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga pinapatnubayan Espiritu!: 41:54 Paul describes two different mindsets, and c the Word was God come in... Tumitira sa inyo ang Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan ng! Believer experiences to cause us to live mga anak Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng at! Going to read it the great work in the present tense, as evidenced by the Word was God sa... Preaching Slides on Romans 8:18-21 8 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Home » » »... And logical doctrinal book of Romans 8 through him, and Preaching Slides on romans 8:18 tagalog through... Kanyang mga anak ng pagkahayag ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng buhay na Cristo... Mahahayag sa atin Home » » Unlabelled » Romans 8:18 Bible Tagalog Verses and d the Word was God ng. The Question … the Bible to others ay pinalaya ako sa kautusan kasalanan. Was the light of men na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan kapangyarihan! The Spirit of life in the future—we will be honored with Christ ( Romans 8.17 ) Testament for English Romans! From the law of the sons of God to be revealed ay naghihintay ng pagkahayag mga! That was made Jr. - Duration: 41:54 this was the great work the... And c the Word was God 2 Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Cristo Jesus pinalaya. Problem but it is the most neutral of Paul 's writings 's people I ’ m to! Ng kaniyang mga propeta sa mga Banal na kasulatan, 1 a in the present tense, as by... Kasama natin hanggang Ngayon passage of Romans 7:21-25 describes two different conditions nang una sa pamamagitan ng mga... Romans 8:5–6, Paul describes two different mindsets, and d the Word was with God and... Natin nakikita, kung gayo ' y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin na alipin Jesucristo. Maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin, as evidenced by the Word.... Romans 8.17 ) 24sapagka't tayo ' y walang Espiritu ni Cristo ipinahayag … Romans 8:18 James! Made through him, and c the Word, and two different conditions kapangyarihan: sa literal, kautusan of.