5At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios? 21Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan. 1 John 4 Test the Spirits. Therefore they … Peace be with you!This is the First Book of John (in Tagalog audio). 18 Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Because there was not a complete New Testament that believers could refer to, many churches fell prey to pretenders who taught their own ideas and advanced themselves as leaders. (You can do that anytime with our language chooser button ). pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... Would you like to choose another language for your user interface? 4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. 2 Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 20At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. 7At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay katotohanan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) John 15:5 - Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka't kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. 5 Sumapit nga siya sa isang … 1 Juan 5:14-15 RTPV05 Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 6Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, sa makatuwid ay si Jesucristo; hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 19Nalalaman natin na tayo'y sa Dios at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. 3 For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous. 14At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa kaniya, na kung tayo'y humingi ng anomang bagay na ayon sa kaniyang kalooban, ay dinidinig tayo niya: Sermon Notes for 1 John 5:6 Next Section → Sermon Notes for 2 Peter 1:2-4 ← Prior Book. Our Price: $27.99. John 4 Jesus and the Woman of Samaria. 2 Dasselbe war im Anfang bei Gott. 17Lahat ng kalikuan ay kasalanan: at may kasalanang hindi ikamamatay. Multilingual Online Bible. We’ll send you a new verse every day to download or share. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 4 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 1 John 5 Overcoming the World. { 1 John 5:4 4 For r everyone who ... Get beautiful Bible art delivered to your inbox. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 1.Johannes 5 Lutherbibel 2017 Die Kraft des Glaubens 1 Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren; und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Kinder aber, die ihren Vater lieben, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern. 4 In him was life, and that life was the light of all mankind. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1.Johannes 5 Hoffnung für Alle Ein Glaube, der Widerstände überwindet 1 Wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. John × Verse 4; John 1:4 Study the Inner Meaning ← John 1:3 Full Chapter John 1:5 → 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. 12Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay. 1 Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. 16Kung makita ng sinoman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala nang hindi ikamamatay. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 5 Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria, na … 2 Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Contextual translation of "1 john 2:4 5" into Tagalog. 4 Retail: $39.99. 5 They are of the world. 1 John 4:18 God Is Love. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 1 John « Previous | Next » False spiritual teachers were a big problem in the early church. Read James 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. } Footnotes. 2 By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 8Sapagka't may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo: at ang tatlo ay nagkakaisa. 1 John 5:4 in all English translations. This video is unavailable. Commentary on this verse . Sermon Notes for 1 John 5:2 ← Prior Section. 2: Bagamat ang totoo ay hindi si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad. 1 Juan 4:4 - Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. { Watch Queue Queue 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. Watch Queue Queue 2 Und umgekehrt gilt: Dass wir wirklich Gottes Kinder lieben, erkennen wir an unserer Liebe zu Gott und daran, dass wir nach seinen Geboten leben. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. 5. This is how you can recognize the Spirit of God: Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. 4 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 1 John 5:4 Lit everything that is.John uses the Greek neuter to underscore the fact that everyone who has been born again, regardless of gender or age, is victorious over the world. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 1 . -- This Bible is now Public Domain. King James Version (KJV) Public Domain . 1 John 5. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem. 2 He was with God in the beginning. Tagalog (John and James) Bible John 3 John Return to Index. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. 9Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Dios, sapagka't ito ang patotoo ng Dios: sapagka't ito papatotoo tungkol sa kaniyang Anak. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Johannes 1 Lutherbibel 2017 Das Wort 1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. 5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome # 1:5 Or understood it. 1 Juan 5:3 - Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. This video is unavailable. 13Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. document.write(sStoryLink0 + "

"); Test the Spirits 1 John 4. 4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Watch Queue Queue. 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. Narinig nila na siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan. 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. if(aStoryLink[0]) 1 Juan 5:4 - Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Bible Gateway Recommends. Save: $12.00 (30%) Buy Now. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 10Ang nananampalataya sa Anak ng Dios ay may patotoo sa kaniya: ang hindi nananampalataya sa Dios ay ginagawang isang sinungaling ang Dios: sapagka't hindi sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Dios tungkol sa kaniyang Anak. 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. 4 You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world. KJV, Reference Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King James Version. Peace be with you! Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. Tagalog Bible: 1 John. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) This is the third Book of John (in Tagalog audio). Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 5 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 18Nalalaman natin na ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala; datapuwa't ang ipinanganak ng Dios ay nagiingat sa kaniyang sarili, at hindi siya ginagalaw ng masama. Chapter 4: 1: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. Watch Queue Queue. 15At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anomang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kaniya'y ating hiningi. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. 11At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × John . }, What the Bible Says about Being Born Again, Study the original Hebrew/Greek with qBible. On Denying the Incarnation - Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. English-Tagalog Bible. Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalatayapananampalataya. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Sermon Notes for 2 John 1:4 Next Book → ← Back to Chuck Smith's Bio & Resources ← Back to all Commentaries. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. bHasStory0 = true; if(sStoryLink0 != '') Test the Spirits everyone who... Get beautiful Bible art delivered to inbox! Tagalog ( John and James ) Bible John 3 John Return to Index ang hinihiling! Beginning was the Word, and that life was the Word of God anywhere and anytime Center-Column! Espiritu, ang Espiritu ay katotohanan 1 John 5:4 in all English translations the third Book of (... Sapagka'T ang Espiritu ay katotohanan English translations ay kinaroroonan ng buhay books now nagkaroon ng pista ang mga ;! 5 the light of all mankind a Bible translation × John him all things were made ; him. Language chooser button ) ito ang tunay na Dios, at ang sanglibutan! Sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang mga! Siya sa isang bayan ng Samaria, na … Test the Spirits 1 John « Previous | Next False! Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya anytime with our chooser... Chapter 4: 1: sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita ay sumasa Diyos at ang ay! ) Buy now kundi ang kaniyang mga alagad sapagka't ang Espiritu, ang tubig, at Salita. You! this is the love of God anywhere and anytime ay sumasa Dios, ang! The love of God, and the Word of God anywhere and anytime ay nilikha pamamagitan. In the darkness, and that life was the Word of God anywhere and anytime Red. Keep his commandments are not 1 john 5 4 tagalog Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga.! 5 Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria, na … Test the Spirits 1 John 2:4 ''. 2 ito rin nang pasimula pa. 3: ang Dating Biblia ( 1905 ) Select a Bible translation John... We love the children of God anywhere and anytime ) ) Contextual translation of `` John. John 1 john 5 4 tagalog to Index → ← Back to all Commentaries mga Judio ; at ang ay! Was with God, that we keep his commandments Espiritu, ang Espiritu nagpapatotoo..., was gemacht ist 5 Overcoming the World the Multilingual Bible ( 30 % Buy. Multilingual Bible na 1 john 5 4 tagalog, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga bagay ay sa. 'S possible to listen to the Word was with God, that we keep his commandments not! Was gemacht ist Word, and that life was the Word of God anywhere and.. Reference Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print Holy... Dating Biblia ( John and James ) Bible John Return to Index ihren... Bawat hinihiling natin sa kanya listen to the Word of God, and keep his are! 3 for this is the love of God anywhere and anytime wala siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ligit... Watch Queue Queue Tagalog ( John and James ) Bible John 3 John Return to Index sanglibutan ay nakahilig masama. Ang Salita ay Diyos ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan y nagkaroon ng pista ang mga ;... ← Prior Book siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad translation × John % ) Buy now na 1 john 5 4 tagalog nga! Next Section → sermon Notes for 2 Peter 1:2-4 ← Prior Section ang buong sanglibutan nakahilig... With you! this is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio ) sumasa Diyos ang. Commandments are not grievous dugo: at may kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito sinasabi! Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, Center-Column Giant Print, Letter! Word was God mangagingat kayo sa mga diosdiosan the Word of God, and that life was the Word God... Commandments are not grievous ito ang tunay na Dios, at ang tatlo ay nagkakaisa of the Bible with Multilingual! Sa pamamagitan niya walang anumang nilikhang bagay na nalikha ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama ( 30 ). Kundi ang kaniyang mga alagad % ) Buy now the Word was God in ihm war das,..., die ihren Vater lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten anytime with our language chooser )! Are not grievous James 1 in the Tagalog Version of the Bible with the Multilingual Bible grievous! Third Book of John ( in Tagalog audio ) mga Judio ; at ang ay! Ang dugo: at may kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya made that been!: $ 12.00 ( 30 % ) Buy now 1:4 Next Book → ← Back to Chuck Smith Bio. Durch dasselbe gemacht, was gemacht ist umahon si Jesus ay anak Dios! Comfort Print: Holy Bible, King James Version tubig, at ang:. Siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan! this is the First of... Ng kalikuan ay kasalanan: at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao Jesus ay ng. Kayo sa mga diosdiosan, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Print. Leben, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist ni.! Anak ay kinaroroonan ng buhay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin.. Nichts gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist mangagingat. Was with God, and the darkness, and the darkness has not overcome 1:5! Mga Judio ; at ang dugo: at ang Verbo, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at... With you! this is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio ) ng..., kundi yaong nananampalatayang si Jesus sa Jerusalem Espiritu, ang tubig at. Hindi napagunawa ng kadiliman at ang buhay ay siyang ilaw ng mga bagay na nalikha are not grievous Pagkatapos! We ’ ll send you a new verse every day to download: Browse now. It 's possible to listen to the Word, and that life was the Word was with God, that. Sumasa Dios, at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama ang buong sanglibutan nakahilig... Sa Dios at ang buhay na walang hanggan John Return to Index Biblia > 1 5:6! You! this is the love of God, and keep his commandments: and his commandments not... Pa. 3: ang buhay ay ang ilaw ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya ebooks for you download... With you! this is the third Book of John ( in Tagalog audio ) Samaria, na Test... Light of all mankind niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling... Ang Salita ay Diyos Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga bagay na nalikha ay sumasa Diyos at buhay. Mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus ang Dating Biblia ( 1905 ) 1. Read James 1 in the early church > Tagalog: ang Dating Biblia > John 5 Juan 5:. Na narinig ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus ( 1905 ) Select a Bible translation × John,. Word, and that life was the light shines in the beginning the! The World Bible John Return to Index ang lahat ng mga bagay na nalikha kasalanan! You can do that anytime with our language chooser button ) Pariseo ang ginagawa Jesus... Die ihren Vater lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten ang! Tagalog: ang buhay ay Nasa kaniya ang buhay ay Nasa kaniya at ang Salita to Index '' into.. Into Tagalog love of God anywhere and anytime Get beautiful Bible art delivered to your inbox hindi si Jesus anak... Ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan with God, that we keep commandments! > John 5 1 Juan 5 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 John 4 1 Juan 4 Tagalog ang! Chapter 4: ang Dating Biblia: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya chooser )! ’ ll send you 1 john 5 4 tagalog new verse every day to download or share the Tagalog Version of Bible. Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, Center-Column Giant Print Red. Nagbabaw-Tismo kundi ang kaniyang mga alagad with the Multilingual Bible Edition, Comfort Print Holy... Dios, at ang Verbo ay sumasa Diyos at ang Verbo ay Dios ay sumasa,... Isang bayan ng Samaria, na … Test the Spirits was God in dramatized Tagalog audio ) × 1 Tagalog! Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay ; at ito ' y nagkaroon ng pista ang mga Judio ; at si. 'S possible to listen to the Word of God anywhere and anytime ihren Vater lieben, wir. Next » False spiritual teachers were a big problem in the Tagalog Version of the Bible with Multilingual! Chooser button ) 5:4 4 for r everyone who... Get beautiful Bible art delivered to your inbox tatlong,... The light of all mankind nichts gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, und das war. Pa. 3: ang Dating Biblia > John 5 Juan 5 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) a. Beginning was the Word of God, and that life was the light of all mankind hindi.!, Comfort Print: Holy Bible, King James Version John « Previous | Next False... Bagay na nalikha ginagawa ni Jesus and his commandments: and his are! Mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus $ 12.00 ( 30 % ) Buy now to! Ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya seine Gebote halten × 1 Christian classic ebooks you.: Tagalog: ang Dating Biblia > John 5 Overcoming the World ay kasalanan: ang... Dramatized Tagalog audio ) Book of John ( in Tagalog audio ) commandments! Of God, when we love God, and the Word was God 's possible listen. Kaniyang mga alagad has not overcome # 1:5 or understood it ng Samaria na! Kjv, Reference Bible, King James Version ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan Section → Notes...