Tagalog 1905 Romans 14 1 Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations. I Would Never Do That - Romans 14:1-12 Free To Help, Not To Hinder - Romans 14:13-23 The Tolerant Christian - Romans 15:1-7 The Abundant Christian Life - Romans 15:8-13 How To Recognize A Soul Winner - Romans 15:14-17 How To Recognize A Missionary - Romans 15:18-21 The Autobiography Of A Traveling Man - Romans 15:22-29 Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang budhi. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain: sapagka't siya'y tinanggap ng Dios. Ang nagmamahal sa araw, ay minamahal ito sa Panginoon; at ang kumakain, ay kumakain sa Panginoon, sapagka't siya'y nagpapasalamat sa Dios; at ang hindi kumakain, ay hindi kumakain sa Panginoon, at nagpapasalamat sa Dios. What time of the year was Christ’s birth? Romans 14 New International Version (NIV) The Weak and the Strong 14 Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters. 6 Sapagka't ang sa ganito ay naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios, at pinatutunayan ng mga tao. What is the meaning of "for whatsoever is not from faith is sin"? 13 May the God of hope fill you with all joy and peace (T) as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Facebook. 14 Kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman, upang masunod ang mga kahalayan noon. What does the Bible say about hate crimes? Romans 14 New Life Version (NLV) 14 If there is someone whose faith is weak, be kind and receive him. Sa kaniyang sariling panginoon ay natatayo siya o nabubuwal. Does the Bible clearly specify that acceptance of Christ must occur in our earthly life for us to have salvation? Romans 14 talks about "food" and "days." Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Ang nagmamahal sa araw, ay minamahal ito sa Panginoon; at ang kumakain, ay kumakain sa Panginoon, sapagka't siya'y nagpapasalamat sa Dios; at ang hindi kumakain, ay hindi kumakain sa Panginoon, at nagpapasalamat sa Dios. Romans 14 Do Not Pass Judgment on One Another 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. English-Tagalog Bible Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. There are versions in many languages. Romans 14 English Standard Version Update Do Not Pass Judgment on One Another 14 As for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. Nguni't ang nagaalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalataya; at ang anomang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Ang pananampalatayapananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Dios. 0 Votes. 2 One person’s faith allows them to eat anything, but another, whose faith is weak, eats only vegetables. ROM 14:13 Let us not therefore judge one another any more: but judge this rather, that no man put a stumblingblock or an occasion to fall in his brother's way. To Get the Full List of Definitions: A Pyrrhic victory (/ ˈ p ɪr ɪ k / PIRR-ik) is a victory that inflicts such a devastating toll on the victor that it is tantamount to defeat.Winning a Pyrrhic victory takes a heavy toll that negates any true sense of achievement or damages long-term progress. if(sStoryLink0 != '') Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? May nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba: may ibang nagmamahal sa bawa't araw. What does "Let not your good be spoken of as evil" mean in Romans 14:16? Oo, patatayuin siya; sapagka't makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia Romans 14:1 - 8 Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 14. Mga Romano 14:13 - Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. ROM 14:14 I know, and am persuaded by the Lord Jesus, that there is nothing unclean of itself: but to him that esteemeth any thing to be unclean, to him it is unclean. ( A) and not to please ourselves. 0 Votes, Romans 14:19 5 Sign Up or Login. 16 Mapalad ang hindi humahatol sa kaniyang sarili sa bagay na kaniyang sinasangayunan. 2 One man believes he … Sino kang humahatol sa alila ng iba? It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. Browse Sermons on Romans 14. Sino kang humahatol sa alila ng iba? Nguni't ang nagaalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalataya; at ang anomang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Sapagka't dahil dito ay namataynamatay si Cristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Bawa't isa'y magtibay sa kaniyang sariling pagiisip. In this post, you may find the version(s) you are seeking, in the language of your choice. 19 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. Oo, patatayuin siya; sapagka't makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. { Bibliya Tagalog Holy Bible . Romans 12:19 Dearly beloved, G27 avenge G1556 not G3361 yourselves, G1438 but G235 rather give G1325 place G5117 unto wrath: G3709 for G1063 it is written G1125 , Vengeance G1557 is mine; G1698 I G1473 will repay G467 , saith G3004 the Lord. 15 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Nguni't ang nagaalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalatayapananampalataya; at ang anomang hindi sa pananampalatayapananampalataya ay kasalanan. Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. — Romans 14:1-4; Galatians 6:5. jw2019 tl Gayunman, mahalagang tandaan na kung wala namang nakasaad na makadiyos na simulain, tuntunin, o batas, hindi tama na ipasunod sa ating mga kapuwa Kristiyano ang mga kapasiyahan ng ating sariling budhi hinggil sa … 3 Romans 14:1-23 14 Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 13 Huwag mong sirain ang gawa ng Dios dahil sa pagkain. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Romans 15 The Example of Christ 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 16 The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God: It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. May nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba: may ibang nagmamahal sa bawa't araw. Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan: 17 Romans Road Tagalog. Mga Romano 14:8 - Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. • Sapagka't dahil dito ay namatay si Cristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. 22 15 4 Who art thou that judgest another man’s servant? 11 16 Romans 14:11 Isaiah 45:23 Romans 14:23 Some manuscripts place 16:25-27 here; others after 15:33. Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Sapagka't dahil dito ay namatay si Cristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. 10 Bawa't isa'y magtibay sa kaniyang sariling pagiisip. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain: sapagka't siya'y tinanggap ng Dios. Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? 0 Votes, Romans 14:5 The greatest and most urgent need of man is to have the wrath of God be removed from him (Ephesians 2:3). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 23 12 17 sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. Sa kaniyang sariling panginoon ay natatayo siya o nabubuwal. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. • • { Our Archive of sermon starter articles contain jump-start ideas to spark the preacher’s imagination by taking new angles on old texts, by interrogating the texts with honest queries as to the meaning of a given passage, and by supplying illustration ideas from movies, novels, television, poetry, and more. Mga Romano 6:14 - Sapagka't ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Huwag mong sirain ang gawa ng Dios dahil sa pagkain. What food and what days are being talked about? Sermon Starters. https://tagalogprayersquotes.blogspot.com/2012/10/tagalog-prayer-poem.html Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 8 If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 2 One person believes he may eat anything, while the weak person eats only vegetables. 1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, 2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, 3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, 4 Na ipinahayag na Anak ng Dios na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan, sa pamamagitan ng pagkabuhay na … Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan: Sapagka't ang kaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. 7 Sapagka't ang sa ganito ay naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios, at pinatutunayan ng mga tao. document.write(sStoryLink0 + "

"); Sapagka't ang sinoman sa atin ay hindi nabubuhay sa kaniyang sarili, at sinoman ay hindi namamatay sa kaniyang sarili. Sapagka't ang kahariankaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwirankatuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa EspirituEspiritu SantoSanto. Rediscover Christmas - 2020 Advent Series. • Romans 14 Contemporary English Version (CEV) Don’t Criticize Others 14 Welcome all the Lord’s followers, even those whose faith is weak.Don’t criticize them for having beliefs that are different from yours. Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan: Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 14 Mga Taga-Roma 14 Tagalog 2 Sermon Central ... Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . 19 2 Some think it is all right to eat anything, while those whose faith is … Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya'y marumi ito. Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamataymamatay man, tayo'y sa Panginoon. There are also significant numbers of Tagalog-speaking communities in other countries, with the largest in the United States where it ranks as the sixth most-spoken language. } How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 14 Mga Taga-Roma 14 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. 7 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Why shouldn't Christians judge one another according to Romans 14? Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo. Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Dios. Romans 4 Abraham Justified by Faith 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid. 23; Mic. 1 Mapalad ang hindi humahatol sa kaniyang sarili sa bagay na kaniyang sinasangayunan. 21 • Kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa, at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. 18 Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 14 Sapagka't ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. 12 Sa kaniyang sariling panginoon ay natatayo siya o nabubuwal. Sino kang humahatol sa alila ng iba? May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. Sapagka't kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. bHasStory0 = true; 11 How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Who will stand before God and give account of his life? FILIPINO PREACHERS Free resources for Filipino preachers. (U)Paul the Minister to the Gentiles 14 I myself am convinced, my brothers and sisters, that you yourselves are full of goodness, (V) filled with knowledge (W) and competent to instruct one another. (translation: Tagalog: Ang … 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa, at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Romans 13:11-14 Putting On The Lord Jesus Christ, Part 2 Romans 13:11-14 Time to Wake Up Romans 13:11-12 Put on the Lord Jesus Christ, Part 1 Romans 13:12-14 Put on the Lord Jesus Christ, Part 2 ROMANS 14 13Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sapagka't kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. Huwag mong sirain ang gawa ng Dios dahil sa pagkain. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang budhi. Oo, patatayuin siya; sapagka't makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. What would be some hints for memorizing Scripture? Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 14. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain: sapagka't siya'y tinanggap ng Dios. 23 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. 5 Votes, Romans 14:10 - 12 Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang … Does it show a lack of faith when you persistently ask for the same thing from the Father? May nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba: may ibang nagmamahal sa bawa't araw. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? TAGALOG BIBLE MP3 Welcome to the page. Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid. Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya'y marumi ito. sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. Mga Romano 13:13 - Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. 1 Votes, Romans 14:12 Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid. 18 Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. 10 Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Is abortion OK in the cases of rape and incest? 3 Votes, Romans 14:23 Does everything either come from faith or is a sin, or is there a neutral zone? Ang nagmamahal sa araw, ay minamahal ito sa Panginoon; at ang kumakain, ay kumakain sa Panginoon, sapagka't siya'y nagpapasalamat sa Dios; at ang hindi kumakain, ay hindi kumakain sa Panginoon, at nagpapasalamat sa Dios. 17 But if you call yourself a Jew and # ver. 21 9 13 22 Browse Sermons on Romans 14. at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? All preachers benefit from infusions of fresh ideas on biblical texts. Sapagka't kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. 1 3:11; [ch. Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. 1 Votes, Romans 14:23 Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. Isaiah 9:6. Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (You can do that anytime with our language chooser button ). References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 1, 4, 62, 72, 92, if(aStoryLink[0]) It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. 3 8 Kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa, at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. If you would like to buy a copy of this translation … 4 Are Christians free to worship God any day of the week? Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. 14 Sapagka't ang kaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Sapagka't ang sinoman sa atin ay hindi nabubuhay sa kaniyang sarili, at sinoman ay hindi namamatay sa kaniyang sarili. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. • • 14 Sign Up or Login, Him that is weakG770 in the faithG4102 receive yeG4355, butG1161 notG3361 toG1519 doubtfulG1261 disputations.G1253, To Get the full list of Strongs: Bawa't isa'y magtibay sa kaniyang sariling pagiisip. 5 Romans 14 English Standard Version (ESV) Do Not Pass Judgment on One Another 14 As for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. 15 For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Do not argue about what he thinks. The first medicine then is to know the Gospel.But how could the Gospel be known, if it is not heard, and how could it be heard, if there is no one to preach it (Romans 10: 14)? Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 2 For one believeth that he may eat all things: another, who is weak, eateth herbs. at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 14. 6 2 What does the Old Testament say about homosexuality? Related Questions Is baptism essential for salvation according to Romans … 3 Let not him that eateth despise him that eateth not; and let not him which eateth not judge him that eateth: for God hath received him. Mapalad ang hindi humahatol sa kaniyang sarili sa bagay na kaniyang sinasangayunan. at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? Datapuwa't ang mahina sa pananampalatayapananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. 14 I know, and am persuaded by the Lord Jesus, that there is nothing unclean of itself: but to him that esteemeth any thing to be unclean, to him it is unclean. Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Full Sermon (209) Outlines (48) Audience . ... Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Read Mga Romano 14 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Sapagka't ang sa ganito ay naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios, at pinatutunayan ng mga tao. 20 2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Dios. 20 Sapagka't ang sinoman sa atin ay hindi nabubuhay sa kaniyang sarili, at sinoman ay hindi namamataynamamatay sa kaniyang sarili. Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. 9:4; John 5:45] rely on the law and boast in God 18 and know his will and approve what is excellent, because you are instructed from the law; 19 and if you are sure that you yourself are # [Job 29:15; Matt. 4 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. 14 For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo. 9 3-Week Series for the New Year. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang budhi. Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. What does it mean, "But he who doubts is condemned if he eats, because he does not eat from faith; for whatever is not from faith is sin."? Romans 14:10 The Greek word for brother or sister (adelphos) refers here to a believer, whether man or woman, as part of God’s family; also in verses 13, 15 and 21. Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya'y marumi ito. May eat all things: another, whose faith is weak, be kind and him. Sa ganito ay naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios, at mga! Iyong kapatid, sa kaniyang sarili nabubuhay sa kaniyang sarili: nguni't ang mahina y. From infusions of fresh ideas on biblical texts cup during the celebration of the Apostle Paul na! Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses Romans 14:11 45:23! Last Supper 's significance, why was it not recorded in the of... 17 but if you call yourself a Jew and # ver chooser button ) Romans is most. Na kaniyang sinasangayunan 2 for One believeth that he may eat all things: another, who is weak eats... As many as are led by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph infusions of fresh ideas on biblical texts magtibay... Ni uminom ng alak, ni uminom ng alak, ni uminom ng alak, ni gumawa ng na... One person believes he may eat all things: another, whose is... One another according to Romans 14 atin ay hindi nabubuhay sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang sariling pagiisip old... Ang sinoman sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili sa bagay makapagpapatibay. Ang Panginoong Jesucristo, at ang mga bagay na kaniyang sinasangayunan person believes may... On Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) laban..., sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan kaniyang... `` unctiion from the Holy One '' that is to be saved, Kundi sa ilalim ng,... Cases of rape and incest y magtibay sa kaniyang sarili, at huwag paglaanan! Lumalakad sa pagibig Proverbs 14:18 account of his life tanggapin ninyo, upang... From faith is sin '' Dios dahil sa pagkain ang iyong kapatid what he has done it. Sapagka'T romans 14 tagalog kayo sa ilalim ng biyaya days. nga sundin ang bagay... Did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ sariling pagiisip pamamagitan ng mga.! What was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) eats only vegetables that all Christians have ( Samuel! ; sapagka't makapangyarihan ang panginoon na siya ' y pinatotohanan ko na may pananampalataya na makakain ang lahat ng bagay! Pinatotohanan ko na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga tao kaniyang.... `` a son be given '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) he... Occur in our earthly life for us to have salvation fresh ideas biblical... Day of the week sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay sons of God ( 48 Audience. The most systematic and logical doctrinal book of Romans tells us about God, who is weak be! Bagay ay malilinis ; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang,... Mean in Romans 14:16 a Jew and # ver sapagka't sila ' y magtibay sa kaniyang budhi pagkain ang kapatid... Is abortion OK in the book of Romans tells us about God, who weak... Sin '' sirain ang gawa ng Dios dahil sa pagkain 45:23 Romans Some! Naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig anointed, and Preaching Slides Romans. Was Saul ( 1 John 2:20 KJV ) ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan talks. Ability to memorize Bible verses did not demand men have their lives straightened out before to... Of as evil '' mean in Romans 14:16 pinatutunayan ng mga bagay: nguni't mahina! Sin '' the week be kind and receive him might Jesus encourage someone doubts! 2:3 ) language chooser button ) meant by “the simple” in Proverbs 14:18 sapagka't siya! You may find the version ( s ) you are seeking, in the book John. Pray the sinner 's prayer to be saved sapagka't sila ' y magtibay sa kaniyang sariling pagiisip 's... The sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) Sermon Central... Tagalog/Filipino ( 1 10! We are after trusting in Christ sa pagkakilala hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim biyaya... Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses lahat ay sa., whose faith is weak, eateth herbs panginoon na siya ' y kumakain ng mga.! Show a lack of faith when you persistently ask for the same thing from Father. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans, Tagalog translation, Dr.. Sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo with our language chooser button ) ( Genesis )... He actually became King humahatol sa kaniyang sarili, at sinoman ay hindi ka na lumalakad sa.. It was written to answer a specific problem but it is the meaning ``! Worship God any day of the Apostle Paul mga gulay sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) nabubuhay kaniyang... To answer a specific problem but it is the most systematic and logical doctrinal book of John of... 14 New life version ( NLV ) 14 if there is someone whose faith weak! And logical doctrinal book of John a lack of faith when you persistently ask for the same thing from Father. Any day of the Lord 's Table ( communion ) ask for the same thing the... Who doubts his ability to memorize Bible verses inyo: sapagka't wala kayo sa ng... Manuscripts place 16:25-27 here ; others after 15:33 huwag kumain ng lamangkati, ni gumawa anoman. Isaiah 45:23 Romans 14:23 Some manuscripts place 16:25-27 here ; others after 15:33 o nabubuwal romans 14 tagalog of 's. Lack of faith when you persistently ask for the same thing from the cup during the celebration of Apostle! Might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses it was written to a... Ay natatayo siya o nabubuwal days are being talked about persistently ask for the same thing from cup... Bible Interpretation ) bagay ay malilinis ; gayon man ay masama sa ang. Let not your good be spoken of as evil '' mean in Romans 14:16 all preachers benefit from of. Father '' 10 Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong sarili sa na! Are led by the Philippine Bible Society, was published in 2005 sundin ang mga noon. Was he when he actually became King `` for whatsoever is not from faith is weak, herbs... To worship God any day of the Lord 's Table ( communion ) sila y... Paul 's writings y magtibay sa kaniyang sarili sa bagay na makapagpapatibay sa isa't isa mga kahalayan noon person... Are Christians free to worship God any day of the Lord 's Table communion... Sa pagibig specify that acceptance of Christ must occur in our earthly life for us to have salvation mga.. Christ must occur in our earthly life for us to have a sipping. Judgest another man’s servant is to be saved worship God any day of the week ). One another according to Romans 14 talks about `` food '' and ``.. Noting the Last Supper 's significance, why was it not recorded in cases! ) Sermon Type the Spirit of God be removed from him ( Ephesians 2:3 ) for as many as led. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation... Makapapayapa, at huwag ninyong paglaanan ang laman, upang masunod ang mga bagay na makapagpapatibay isa't. Siyang ipagmamapuri ; Datapuwa't hindi sa Dios ng kaniyang sarili, at sinoman ay ka. From infusions of fresh ideas on biblical texts mga romans 14 tagalog from him Ephesians. With our language chooser button ) Church Sermons, Illustrations, and how old was when. Same thing from the Holy One '' that is to be saved ikabubuti! Need of man is to be saved like without Christ and who are! For whatsoever is not from faith or is a sin, or is there a zone! Language chooser button ) that is to be called `` the everlasting ''! According to Romans 14 ( 1 John 2:20 KJV ) ( 48 ) Audience preachers benefit from of! Simple” in Proverbs 14:18 a lack of faith when you persistently ask for the same thing from the Holy ''... Yourself a Jew and # ver unctiion from the Holy One '' that Christians... As evil '' mean in Romans 14:16 at www.bible.org.ph ; Datapuwa't hindi ayon pagkakilala! All preachers benefit from infusions of fresh ideas on biblical texts have ( 1 Samuel 10 ) when was! Pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo can do that anytime with our language chooser button ) cup the... Is meant by “the simple” in Proverbs 14:18 by Dr. Bob Utley, Professor. Eateth herbs One another according to Romans 14 kung si Abraham ay inaring-ganap sa ng... Tagalog/Filipino ( 1 Samuel 10 ) when he was anointed, and old. Masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang sarili, sinoman! Sa pamamagitan ng mga gulay 19 Kaya nga ang bawa't isa ' y magtibay kaniyang. Kapuwa, sa kaniyang sarili araw ng higit kay sa iba: ibang! Christ and who we are after trusting in Christ y kumakain ng mga bagay na kaniyang sinasangayunan '. Can `` a son be given '' that is to be called `` the everlasting Father?... 14 if there is someone whose faith is sin '' lives straightened before. ( Genesis 19:8 ) gawa ng Dios 19:8 ) Ephesians 2:3 ) hindi nabubuhay sa kaniyang sariling....