2 He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness. Nothing and no one is impervious to God’s Word. 13Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. 1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya … 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na … Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Mga Hebreo 12:1-3 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 Hebreo 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 Hebreo 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. Watch Queue Queue 12 In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God’s word all over again. 5 So also Christ glorified not himself to be made an high priest; but he that said unto him, Thou art my Son, to day have I begotten thee. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ito'y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin. Hebrews 5:13, ESV: "for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child." Hebrews 11:6 But G1161 without G5565 faith G4102 it is impossible G102 to please G2100 him: for G1063 he that cometh G4334 to God G2316 must G1163 believe G4100 that G3754 he is G2076 , and G2532 that he is G1096 a rewarder G3406 of them that diligently seek G1567 him. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa … 10Pinanganlan ng Dios na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. ... 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses You need milk, not solid food! Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . 1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng … (Read full chapter Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. 5 Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw … Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 3 Hebreo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Full Sermon (77) Outlines (14) Audience . What he says goes. “Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace, … 12Sapagka't nang kayo'y nangararapat nang maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninoman ng mga unang simulain ng aral ng Dios; at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, at hindi ng pagkaing matigas. -- This Bible is now Public Domain. Hebrews 5 Jesus the Great High Priest. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 5 Hebreo 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. By: On: December 1, 2020; The Word Became Flesh . 5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.. 6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05. Hebrews 4:12 A Rest for the People of God. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? 19:16-22; 20:18-21; Deut. Hebrews 5:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 5:13, NIV: "Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness." We can’t get away from it—no matter what. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. 4 And no one takes this honor on himself, but he … Adults (76) All (14) Adults (1) Clear & Biblical Preaching ... Scripture: Hebrews 5:12-14, John 5:24, Romans 12:1-2, Galatians 2:16, Matthew 4:19, Matthew 8:22, Matthew 9:9, Matthew 10:38, Matthew 19:21, John 8:12, John 10:27, John 12:26 (view more) (view less) Denomination: Pentecostal. (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. Hebrews 13:5-6 Sacrifices Pleasing to God. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 9At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya; Mga Hebreo 12:5-6 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 5 Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? “Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon, at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. 3 This is why he has to offer sacrifices for his own sins, as well as for the sins of the people. hebrews 12:1 tagalog. 11Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. 8Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Hebreo 6:12 - Na huwag kayong mga tamad, kundi mga taga tulad kayo sa mga na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga Salita ng Diyos. 5Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. 14Nguni't ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga Salita ng Diyos. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. hebrews 12:1 tagalog. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 4:11-12; 5:22-27. kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Synonym: Heb. Tagalog Bible: Hebrews. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Just because one has been a Christian for many years, does not mean they are "mature" a. Watch Queue Queue. It's important to understand which group is being addressed in which passage. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang … Mga Hebreo 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ama Natin ang Diyos. 19 Doon ay may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. 5 Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong nang kumilala ng mabuti't masama. https://www.bible.com/tl/bible/399/HEB.5.11-14.RTPV05. His powerful Word is sharp as a surgeon’s scalpel, cutting through everything, whether doubt or defense, laying us open to listen and obey. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katuwiran. 7Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kaniyang banal na takot, 3 Sapagka't siya ay inaring may karapatan sa lalong … jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. Mga Hebreo 12:14 - Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Proverbs 3:5-6 - Bible tagalog Verses Proverbs 3:5-6 Bible tagalog Verses Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Ikaw ay aking naging anak ngayon: 6Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec.